මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකි

මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, බස්නාහිර පළාතේ, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ, පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකි.

මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතබස්නාහිර පළාත
දිස්ත්‍රික්කයගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව (UTC+5:30)

ජනගහනය

සංස්කරණය

== ග්‍රාම නිළධාරි වසම් ==ගල්ගමුව

ආර්ථිකය

සංස්කරණය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්

සංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය