ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස


ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන ඒකක වර්ගයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක එහි උප පරිපාලන ඒකකය ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වලට බේදා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ අතීතයේ පැවති පරිපාලන ඒකකවු කෝරළේ , රට යන අතීත පරිපාලන ඒකක වර්ථමාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට පදනම වි ඇත.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස, දිස්ත්‍රික්ක අනුව පහතින් දක්වා ඇත:

මධ්‍යම පළාතසංස්කරණය

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

නැගෙනහිර පළාතසංස්කරණය

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

උතුරු මැද පළාතසංස්කරණය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

උතුරු පළාතසංස්කරණය

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

වයඹ පළාතසංස්කරණය

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

සබරගමුව පළාතසංස්කරණය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

දකුණු පළාතසංස්කරණය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය


හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

මාතර දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

ඌව පළාතසංස්කරණය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

බස්නාහිර පළාතසංස්කරණය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

මේවාද බලන්නසංස්කරණය

බාහිර සබැදිසංස්කරණය