විකිපීඩියා:පිළිගැනීමේ කමිටුව/සාමාජිකයින්ඔබටත් මෙහි සාමජිකයකු වන්නට පහත දැක්වෙන ලැයිස්තුවට ඔබේ පරිශීලක නාමයත් එක් කරන්න. මෙය වගකීමක් හෝ බලතලයක් හෝ නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. හුදෙක් නවකයින්ද දිරිදීමක් හා ඔබේ ස්වයං කැමැත්ත මත ලෙස සැළකිය යුතුය. සහාය දැක්වූ ඔබ සැමට ස්තුතියි.

දැනට ක්‍රියාකාරී සාමජිකයින් ගණන 2කි.

පහත දැක්වෙන සැකිල්ලක් ඔබේ පරිශීලක පිටුවට එක කරමින් ඔබ පිළිගැනීමේ කමිටුවේ සාමජිකයකු බව දක්වමින් සහාය දක්වන්න. එසේම පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරී කොටසටද ඔබේ පරිශීලක නාමය එක් කිරීමට අමතක නොකරන්න.

{{විකිපීඩියා පරිශීලක/පිළිගැනීමේ කමිටුව}}
☺ මෙම පරිශීලකයා පිළිගැනීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකි.
{{විකිපීඩියා පරිශීලක/පිළිගැනීමේ කමිටුව 2}}
මෙම පරිශීලකයා පිළිගැනීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකි.


ක්‍රියාකාරී සංස්කරණය

 1. අනංගයා (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 2. බිඟුවා (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 3. ශ්වෙත (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 4. හරිත (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 5. Randeerjayasekara (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 6. Ravindu Navin (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 7. Surendra Rulz (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 8. Sachith Dilshan Kaluwitharana (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 9. Shanuka Shehan Kumara (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)

අක්‍රිය සංස්කරණය

ඔබේ පුනරාගමනය බලාපොරොත්තු වන්නෙමු.

 1. PasanSenevirathne (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 2. Pradeepmaduranga (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 3. srilankasinhaladotcom (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 4. Buddhikadissanayake (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 5. Mr. 1100100 (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 6. තඹරු විජේසේකර (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 7. පසිඳු කාවින්ද (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 8. Singhalawap (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 9. charith123 (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 10. Anuranga7 (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 11. Sathindra (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 12. Sachira Bhanu(sachi) (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
 13. රාජු (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)

ඔබේ දායකත්වයට ස්තුතියි.

 1. සදීප (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)