මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

25 ඔක්තෝබර් 2010

24 ඔක්තෝබර් 2010

23 ඔක්තෝබර් 2010

22 ඔක්තෝබර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/charith123" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි