1,000+ මෙම පරිශීලකයා 1,000 ට වඩා සංස්කරණ දායකත්වයක් විකිපීඩියාවට දක්වා ඇත.
si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
මෙම පරිශීලකයා විශේෂාංග ලිපි විකිව්‍යාපෘතියෙහි සාමාජිකයෙකි.

Smile!

ආයු‍‍බෝවන්!

Smile!

To contact me, please leave me a new message or email me.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Randeerjayasekara&oldid=627890" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි