මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

29 ජූනි 2017

19 ජූනි 2017

13 නොවැම්බර් 2016

12 නොවැම්බර් 2016

19 ඔක්තෝබර් 2016

16 ඔක්තෝබර් 2016

15 ඔක්තෝබර් 2016

14 ඔක්තෝබර් 2016

11 ඔක්තෝබර් 2016

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Ravindu_Navin" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි