සිංහල විකිපීඩියා

මගේ සාකච්ඡා පිටුවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා

ඔබගේ සාකච්ඡාවට බඳුන් කල යුතු දෑ මෙහි සඳහන් කරන්න.


 • ඔබගේ යෝජනා
 • ඔබගේ චෝදනා
 • අදහස්
 සෑමදෙයක්ම මෙහි යොමු කරන්න.මම නවකයකු බැවින් එය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේවි.(කරුණාකර ලිපි අවසානයේ ඔබගේ අත්සන යොදන්න) --Sachira (සචිර ) (talk) 12:24, 10 ජූනි 2015 (යූටීසී)


ඔබගේ යෝජනාසංස්කරණය

ඔබගේ චෝදනාසංස්කරණය

මම අවුරුදු 106ක් පරණ පාසලක් පිළිබදව දැම්මහම ඒක වැදගත් නැහැ කියලා අයින් කරනවලු අැයි ඒ.ඒකේ සම්පූර්ණ ඉතිහාස කතාවම මම අැතුලත් කලා.ඒහෙම කරන්න ඒපා.

මේ තියෙන්නෙ ඒකෙ ලින්ක් 1 https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA_%E0%B6%B6%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BB_%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F_%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA

                           Mudith Malinda

අදහස්සංස්කරණය

“ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය“ පිටුව සඳහා “බුදු දහම“ ප්‍රවර්‍ගයක් ඈඳීම ගැන තුති.
විකියයේ නවකයන් ට ප්‍රයෝජනවත් යොමුවක් සඳහා බලන්න - https://si.wikipedia.org/wiki/පරිශීලක:බිඟුවා --Gawesaka (talk) 01:15, 13 ජූලි 2015 (යූටීසී)

මහාසේන රජසංස්කරණය

මහාසේන රජ ලිපියට 16:13, 9 ජූනි 2015‎ හී එක් කෙරූ අන්තර්ගතය මුළුමුනින්ම http://www.divaina.com/2013/06/17/mano07.html වෙතින් උපුටා ඇත.--L Manju (talk) 18:48, 12 ජූනි 2015 (යූටීසී)

Wikidata weekly summary #162සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #163සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #164සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #165සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #166සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #167සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #168සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #169සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #170සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #171සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #172සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #173සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #174සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #175සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #176සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #177සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #178සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #179සංස්කරණය

Invitationසංස්කරණය

Invitation to Wikiproject Featured articles

Cscr-featured.png
Hello, Sachira Bhanu(sachi).

You are invited to join Wikiproject Featured articles, a WikiProject and resource dedicated to improving Wikipedia's number of Featured articles and related topics.

To join the project, just add your name to the member list. Randeer (talk) 14:33, 15 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)

Wikidata weekly summary #180සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #181සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #182සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #183සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #184සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #185සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #114

Wikidata weekly summary #186සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #187සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #188සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #189සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #186

Wikidata weekly summary #190සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #186

සුභ නව වසරක් වේවාසංස්කරණය

Wikidata weekly summary #191සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #192සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #193සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #194සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #195සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #196සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #196සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #197සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #186

Wikidata weekly summary #198සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #199සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #200සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #186

Wikidata weekly summary #201සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #202සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #203සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #204සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #205සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #206සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #207සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #208සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #209සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #210සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #211සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #212සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #213සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #214සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #215සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #216සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #217සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #218සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #219සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #220සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #221සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #222සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #223සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #224සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #225සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #226සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #227සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #228සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #229සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #230සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #231සංස්කරණය

Wikidata weekly summary #232සංස්කරණය

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය 2016සංස්කරණය

සිංහල විකිපීඩියාව කෙරේ ඔබේ පවතින උනන්දුව සහ රුචිකත්වය මතපදනම්ව, 2016 විකිපීඩියා ආසියානු මාසයට එක්වන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කර සිටිමු!

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය යනු ආසියානු විකිපීඩියා ප්‍රජාවන් අතර අවබෝධය පුළුල් කරලීමේ අරමුණින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන සංස්කරණ ව්‍යාපෘතියක් වේ. 2016 නොවැම්බර් මාසයේදී ඇරඹෙන එම ව්‍යාපෘතියහි මූලික අරමුණ වන්නේ, සිංහල විකිපීඩියාව තුළ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ ලිපි හැරුණු විට අනෙකුත් ආසියානු රටවල් පිළිබඳව පවතින ලිපි සංඛ්‍යාව හා ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම වේ. පසුගිය වර්ෂයේදී ලොව වටා භාෂා 43ක පැවැත්වූ විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා ඉදිරිපත් වූ ලිපි සංඛ්‍යාව 7,000 අධිකය.

අවම වශයෙන්, අදාළ උපමාන සපුරන ලද ලිපි හතරක් තනනු ලබන එක් එක් විකිපීඩියානුවා වෙත, මීට සහභාගී වන අනෙකුත් රටවල්වලින් නිර්මාණය කරන ලද විශේෂ විකිපීඩියා තැපැල්පතක්, විකිපීඩියා ආසියානු ප්‍රජාව අතර මිත්‍රත්වයේ සංකේතයක් වශයෙන් හිමිවනු ඇත.

විකිපීඩියාව තුළ දී වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණයක් තනන විකිපීඩියානුවා/වන් "විකිපීඩියා ආසියානු තානාපති"වරයා/වරුන් ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වනු ඇත.

මේ සම්බන්ධව ඔබේ අවධානය යොමුකිරීම පිළිබඳව ස්තූතියි! L Manju (talk) 13:46, 26 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)

Wikidata weekly summary #233සංස්කරණය