විකිපීඩියා:බාබෙල්
si මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
පරිශීලක:හරිත
මෙම පරිශීලක ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි
මෙම පරිශීලක සිංහල ජාතිකයෙකි.
si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
☺ මෙම පරිශීලකයා පිළිගැනීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකි.
මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC+05:30 වේ.
2,400+ මෙම පරිශීලකයා 2,400 ට වඩා සංස්කරණ දායකත්වයක් විකිපීඩියාවට දක්වා ඇත.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:හරිත&oldid=482986" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි