පිටුවේ ඉතිහාසය

25 අප්‍රේල් 2019

4 නොවැම්බර් 2017

25 ඔක්තෝබර් 2017

24 ඔක්තෝබර් 2017

21 ජූලි 2017

25 ඔක්තෝබර් 2015

1 සැප්තැම්බර් 2014

31 අගෝස්තු 2014

19 ජනවාරි 2014

4 ඔක්තෝබර් 2013

25 සැප්තැම්බර් 2013

7 අප්‍රේල් 2013

8 මාර්තු 2013

1 ජනවාරි 2013

19 දෙසැම්බර් 2012

6 දෙසැම්බර් 2012

30 සැප්තැම්බර් 2012

16 සැප්තැම්බර් 2012

4 සැප්තැම්බර් 2012

20 ජූලි 2012

2 ජූලි 2012

21 ජූනි 2012

4 ජූනි 2012

31 මැයි 2012

7 අප්‍රේල් 2012

1 අප්‍රේල් 2012

1 මාර්තු 2012

25 පෙබරවාරි 2012

31 ජනවාරි 2012

15 ජනවාරි 2012

22 දෙසැම්බර් 2011

11 දෙසැම්බර් 2011

14 නොවැම්බර් 2011

12 නොවැම්බර් 2011

8 නොවැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

28 සැප්තැම්බර් 2011

20 සැප්තැම්බර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

24 අගෝස්තු 2011

21 ජූලි 2011

9 ජූලි 2011

28 ජූනි 2011

19 ජූනි 2011

16 ජූනි 2011

2 ජූනි 2011

1 මැයි 2011

8 අප්‍රේල් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දකුණු_කොරියාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි