මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

24 ජනවාරි 2021

21 ජනවාරි 2021

20 ජනවාරි 2021

19 ජනවාරි 2021

15 ජනවාරි 2021

12 ජනවාරි 2021

11 ජනවාරි 2021

6 ජනවාරි 2021

5 ජනවාරි 2021

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Shwetha" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි