මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

9 ජනවාරි 2022

8 ජනවාරි 2022

26 දෙසැම්බර් 2021

22 දෙසැම්බර් 2021

18 දෙසැම්බර් 2021

14 දෙසැම්බර් 2021

12 දෙසැම්බර් 2021

10 දෙසැම්බර් 2021

7 දෙසැම්බර් 2021

5 දෙසැම්බර් 2021

4 දෙසැම්බර් 2021

27 නොවැම්බර් 2021

25 නොවැම්බර් 2021

24 නොවැම්බර් 2021

20 නොවැම්බර් 2021

18 නොවැම්බර් 2021

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Shwetha" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි