මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

9 දෙසැම්බර් 2012

8 දෙසැම්බර් 2012

7 දෙසැම්බර් 2012

6 දෙසැම්බර් 2012

5 දෙසැම්බර් 2012

3 දෙසැම්බර් 2012

1 දෙසැම්බර් 2012

30 නොවැම්බර් 2012

29 නොවැම්බර් 2012

26 නොවැම්බර් 2012

24 නොවැම්බර් 2012

23 නොවැම්බර් 2012

22 නොවැම්බර් 2012

19 ඔක්තෝබර් 2012

16 ඔක්තෝබර් 2012

23 ජූලි 2012

17 ජූලි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/AvicBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි