ටැගයන්

මෘදුකාංගය විසින් සංස්කරණයක් සිදුකල හැකි ටැගයන් මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත කොට ඒවායේ තේරුම් දක්වා ඇත.

ටැග් නම
වෙනස්කම් ලැයිස්තුන්හී පෙනුමතේරුමෙහි පූර්ණ විස්තරයමූලාශ්‍රයසක්‍රීය?ටැගගත කෙරුණු වෙනස්කම්
mobile editජංගම සංස්කරණයජංගම අඩවියෙන් සංස්කරණය සිදු කරන ලදීDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 11,165
visualeditorවිෂුවල් එඩිටර්විෂුවල්එඩිටර් භාවිතයෙන් කල සංස්කරණයකි.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 10,306
mobile web editජංගම වෙබ් සංස්කරණයEdit made from mobile web siteDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 9,949
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2,343
mobile app editජංගම යෙදුම් සංස්කරණයEdits made from mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 1,500
visualeditor-switchedVisual edit: SwitchedUser started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 1,052
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 741
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 734
contenttranslationContentTranslationThe content was translated from another language using the Content Translation tool.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 720
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 655
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 549
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 517
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 373
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 272
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 268
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 139
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 131
contenttranslation-v2ContentTranslation2The content was translated from another language using the version 2 of Content Translation tool.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 122
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 90
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareනැතවෙනස්කම් 83
OAuth CID: 651Fountain [0.1.3]An application that greatly assists at edit-a-thons by collecting the submitted articles, showing the marks, and helping the jury.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 73
wikilovewikiloveEdit made using the WikiLove toolDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 64
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 40
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 39
blankingblankingDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 35
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 33
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 16
OAuth CID: 1261SWViewer [1.2]App to view recent changes on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, quick reverts, etc. See [[ru:User:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareනැතවෙනස්කම් 8
removal of speedy deletion templatesremoval of speedy deletion templatesDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 8
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 4
discussiontoolsEdit made using DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 4
discussiontools-visualVisualDiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 3
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
OAuth CID: 429PAWS [1.2]PAWS (Pywikibot: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other python code) online via a Jupyterhub instance, at https://tools.wmflabs.org/paws. OAuth integration allows people to edit / run automated processes without having to expose their passwords. This will make the consumer_secret and consumer_id public, until https://phabricator.wikimedia.org/T120469 is fixed. I have talked to Chris Steipp about this and it is ok for the short term.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම
OAuth CID: 1188SWViewer [1.0]SPA (but auth process in php) for viewing queue of edits on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, reverts. Will be hosted on Labs. Desktop version [[ru:user:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareනැතවෙනස්කම
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
ntsamr (global)ntsamr (global)No longer in useනැතවෙනස්කම
discussiontools-sourceSourceDiscussionTools was in source modeDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
LTA:NDBTKLTA:NDBTKDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
T144167T144167Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම
visualeditor-needcheckVisual edit: CheckEdit made using the VisualEditor where the system detected the wikitext possibly having unintended changes.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම
discussiontools-editEdit commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
discussiontools-newtopicAdd topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:ටැග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි