ටැගයන්

මෘදුකාංගය විසින් සංස්කරණයක් සිදුකල හැකි ටැගයන් මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත කොට ඒවායේ තේරුම් දක්වා ඇත.

ටැග් නම
වෙනස්කම් ලැයිස්තුන්හී පෙනුමතේරුමෙහි පූර්ණ විස්තරයමූලාශ්‍රයසක්‍රීය?ටැගගත කෙරුණු වෙනස්කම්
OAuth CID: 4664paws [2.2]granting access for paws users. Giving additional "Edit protected pages" grant as requested in T338023Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 48,245
visualeditorවිෂුවල් එඩිටර්විෂුවල්එඩිටර් භාවිතයෙන් කල සංස්කරණයකි.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 47,334
mobile editජංගම සංස්කරණයජංගම අඩවියෙන් සංස්කරණය සිදු කරන ලදීDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 37,301
mobile web editජංගම වෙබ් සංස්කරණයEdit made from mobile websiteDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 34,317
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 33,842
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 15,179
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 7,362
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 5,828
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 4,089
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 3,589
mobile app editජංගම යෙදුම් සංස්කරණයEdits made from mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 3,268
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 3,127
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2,383
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2,380
contenttranslationContentTranslationThe content was translated from another language using the Content Translation tool.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2,377
OAuth CID: 3711PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2,181
visualeditor-switchedVisual edit: SwitchedUser started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2,142
editcheck-references(hidden)EditCheck thinks a reference might have been neededDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2,116
editcheck-newcontent(hidden)EditCheck thinks new content was added to the pageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 1,895
contenttranslation-v2ContentTranslation2The content was translated from another language using the version 2 of Content Translation tool.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 1,649
discussiontools-added-comment(hidden)A talk page comment was added in this editDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 1,611
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 1,493
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 1,130
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 762
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 710
discussiontools-source(hidden)DiscussionTools was in source modeDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 649
editcheck-newreference(hidden)A reference was added to the pageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 645
OAuth CID: 1841PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 622
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 619
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 612
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 558
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 534
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 518
discussiontools-visual(hidden)DiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 481
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 377
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 342
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 236
sectiontranslationSectionTranslationThe content was translated from a section in another language using the Section Translation feature of the Content Translation tool.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 130
OAuth CID: 6365SWViewer [1.6]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 109
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareනැතවෙනස්කම් 83
wikilovewikiloveEdit made using the WikiLove toolDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 77
OAuth CID: 651Fountain [0.1.3]An application that greatly assists at edit-a-thons by collecting the submitted articles, showing the marks, and helping the jury.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 73
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 63
newcomer taskNewcomer taskEdit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 53
editcheck-references-activatedEdit Check (references) activatedEditCheck thinks a reference might have been needed, and the UI was shownDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 38
blankingblankingNo longer in useනැතවෙනස්කම් 35
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 25
contenttranslation-high-unmodified-mt-textContentTranslation: High unmodified machine translation usageTranslation published using ContentTranslation has high percentage of unmodified machine translationDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 25
newcomer task add linkSuggested: add links"Add link" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 17
removal of speedy deletion templatesremoval of speedy deletion templatesNo longer in useනැතවෙනස්කම් 16
newcomer task copyeditNewcomer task: copyedit"Copyedit" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 15
editcheck-reference-decline-otherEdit Check (references) declined (other)EditCheck reference was declined for an unlisted reasonDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 11
OAuth CID: 1261SWViewer [1.2]App to view recent changes on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, quick reverts, etc. See [[ru:User:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareනැතවෙනස්කම් 8
newcomer task linksNewcomer task: links"Links" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 6
newcomer task expandNewcomer task: expand"Expand" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 5
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 5
community configurationCommunity ConfigurationEdits that change the local wiki configuration of a feature using the Community Configuration extension.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 4
T144167T144167Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 3
newcomer task updateNewcomer task: update"Update" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 3
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2
editcheck-reference-decline-irrelevantEdit Check (references) declined (irrelevant)EditCheck reference was declined as irrelevantDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2
editcheck-reference-decline-uncertainEdit Check (references) declined (uncertain)EditCheck reference was declined as being uncertainDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2
editcheck-reference-decline-common-knowledgeEdit Check (references) declined (common knowledge)EditCheck reference was declined as common knowledgeDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
OAuth CID: 429PAWS [1.2]PAWS (Pywikibot: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other python code) online via a Jupyterhub instance, at https://tools.wmflabs.org/paws. OAuth integration allows people to edit / run automated processes without having to expose their passwords. This will make the consumer_secret and consumer_id public, until https://phabricator.wikimedia.org/T120469 is fixed. I have talked to Chris Steipp about this and it is ok for the short term.Defined by the softwareනැතවෙනස්කම
OAuth CID: 1188SWViewer [1.0]SPA (but auth process in php) for viewing queue of edits on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, reverts. Will be hosted on Labs. Desktop version [[ru:user:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareනැතවෙනස්කම
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
ntsamr (global)ntsamr (global)No longer in useනැතවෙනස්කම
newcomer task referencesNewcomer task: references"References" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
disneynewdisneynewDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම
visualeditor-needcheckVisual edit: CheckEdit made using the VisualEditor where the system detected the wikitext possibly having unintended changes.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-suggestededitApp suggested editEdits made with the Suggested Edits feature in the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-undoApp undoUndo actions made from the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-rollbackApp rollbackRollback actions made from the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-description-addApp description addShort descriptions added from the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-description-changeApp description changeShort descriptions modified from the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-description-translateApp description translateShort description translations added from the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-section-sourceApp section sourceEdit made from article section source editor in the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-full-sourceApp full sourceEdit made from article full source editor in the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-select-sourceApp select sourceEdit made from selecting an article word in the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-talk-sourceApp talk sourceEdit made from talk page full source editor in the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-talk-replyApp talk replyTalk page inline reply added from the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
app-talk-topicApp talk topicTalk page new topic added from the mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
discussiontools-editEdited commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
help panel questionHelp panel questionEdit made from the help panel's post a question featureDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
help module questionHelp module questionEdit made from the homepage help module's "Ask a question" featureDefined by the softwareනැතවෙනස්කම
mentorship module questionMentorship module questionEdit made from the homepage mentorship module's "Ask your mentor" featureDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
mentorship panel questionMentorship panel questionEdit made from the help panel's "Ask your mentor" featureDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
newcomer task image suggestionSuggested: add images"Add images" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
newcomer task section image suggestionSuggested: add images to sections"Add images to sections" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
mentor list changementor list changeDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:ටැග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි