මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

30 අගෝස්තු 2015

9 මාර්තු 2015

14 ජූනි 2014

27 මාර්තු 2013

3 මාර්තු 2013

21 පෙබරවාරි 2013

20 පෙබරවාරි 2013

17 පෙබරවාරි 2013

11 පෙබරවාරි 2013

10 පෙබරවාරි 2013

9 පෙබරවාරි 2013

7 පෙබරවාරි 2013

6 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

4 පෙබරවාරි 2013

2 පෙබරවාරි 2013

29 ජනවාරි 2013

28 ජනවාරි 2013

25 ජනවාරි 2013

24 ජනවාරි 2013

16 ජනවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

13 ජනවාරි 2013

11 ජනවාරි 2013

10 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

8 ජනවාරි 2013

7 ජනවාරි 2013

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/JackieBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි