මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

12 පෙබරවාරි 2013

10 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

20 ජනවාරි 2013

19 ජනවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

12 ජනවාරි 2013

11 ජනවාරි 2013

31 දෙසැම්බර් 2012

30 දෙසැම්බර් 2012

20 දෙසැම්බර් 2012

19 දෙසැම්බර් 2012

10 දෙසැම්බර් 2012

8 දෙසැම්බර් 2012

7 දෙසැම්බර් 2012

6 දෙසැම්බර් 2012

4 දෙසැම්බර් 2012

3 දෙසැම්බර් 2012

2 දෙසැම්බර් 2012

1 දෙසැම්බර් 2012

30 නොවැම්බර් 2012

25 නොවැම්බර් 2012

23 නොවැම්බර් 2012

17 නොවැම්බර් 2012

16 නොවැම්බර් 2012

15 නොවැම්බර් 2012

11 නොවැම්බර් 2012

10 නොවැම්බර් 2012

7 නොවැම්බර් 2012

6 නොවැම්බර් 2012

3 නොවැම්බර් 2012

1 නොවැම්බර් 2012

30 ඔක්තෝබර් 2012

25 ඔක්තෝබර් 2012

10 ඔක්තෝබර් 2012

3 ඔක්තෝබර් 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/JYBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි