මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

10 ජනවාරි 2013

4 ජනවාරි 2013

3 ජනවාරි 2013

31 දෙසැම්බර් 2012

30 දෙසැම්බර් 2012

27 දෙසැම්බර් 2012

22 දෙසැම්බර් 2012

21 දෙසැම්බර් 2012

18 දෙසැම්බර් 2012

16 දෙසැම්බර් 2012

13 දෙසැම්බර් 2012

12 දෙසැම්බර් 2012

11 දෙසැම්බර් 2012

9 දෙසැම්බර් 2012

1 දෙසැම්බර් 2012

26 නොවැම්බර් 2012

25 නොවැම්බර් 2012

23 නොවැම්බර් 2012

21 නොවැම්බර් 2012

20 නොවැම්බර් 2012

19 නොවැම්බර් 2012

17 නොවැම්බර් 2012

15 නොවැම්බර් 2012

14 නොවැම්බර් 2012

12 නොවැම්බර් 2012

29 ඔක්තෝබර් 2012

28 ඔක්තෝබර් 2012

27 ඔක්තෝබර් 2012

26 ඔක්තෝබර් 2012

24 ඔක්තෝබර් 2012

23 ඔක්තෝබර් 2012

22 ඔක්තෝබර් 2012

13 ඔක්තෝබර් 2012

12 ඔක්තෝබර් 2012

11 ඔක්තෝබර් 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Justincheng12345-bot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි