ශ්‍රී ලංකාවේ නගර ලැයිස්තුව

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය

ශ්‍රී ලංකාවේ නගර හා ඒවායෙහි පිහිටීම , ජනගහන ප්‍රමානය , විශාලත්වය ආදී විස්තර දක්වා ඇත.

කොළඹ, නගරයේ දර්ශනයක්
ශ්‍රී ලංකා සිතියම

විශාලතම නගර පළාත්

සංස්කරණය
align="left"|හතරලියද්ද ||මධ්‍යම පළාත||මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය||1500|| || || ||

නගර ජනගහනය 500,000+

සංස්කරණය
නගර නාමය පළාත දිස්ත්‍රික්කය ජනගහනය භූමි ප්‍රමාණය (Km²) ජන ඝනත්වය (/km²) ආරම්භය නිල වෙබ් අඩවිය
කොළඹ බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 682,046 37.31 [1]
දෙහිවල-ගල්කිස්ස බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 232,220
මොරටුව බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 202,021
මීගමුව බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 142,451
ත්‍රිකුණාමලය නැගෙනහිර පළාත ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය 131,954 7.5 [2]
කෝට්ටේ බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 125,914 17
කැගල්ල සබර්ගමු

පළාත

කැගල්ල දිස්ත්රික්කය 119,186 [3] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2019-08-19 at the Wayback Machine
කල්මුනේ නැගෙනහිර පළාත අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 103,879
වවුනියාව උතුරු පළාත වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය 101,143
යාපනය උතුරු පළාත යාපනය දිස්ත්‍රික්කය 98,193 20.2 [4] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2006-12-07 at the Wayback Machine
ගාල්ල දකුණු පළාත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය 97,209
මඩකලපුව නැගෙනහිර පළාත මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය 95,489 [5] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2011-02-10 at the Wayback Machine
කටුනායක බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 90 231
බත්තරමුල්ල බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 84,200
දඹුල්ල මධ්‍යම පළාත මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 75,290
දළුගම බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 74,129
මහරගම බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 74,117
කොටිකාවත්ත බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 71,879
චාවකච්චේරි උතුරු පළාත යාපනය දිස්ත්‍රික්කය 70,273 19.4
අනුරාධපුර උතුරු මැද පළාත අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය 66,951
කොලොන්නාව බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 63,734
හැඳල බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 57,359
පේදුරු තුඩුව උතුරු පළාත යාපනය දිස්ත්‍රික්කය 51,086 11.65
ඇඹිලිපිටිය සබරගමුව පළාත රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 51,398
රත්නපුර සබරගමුව පළාත රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 50,764
පුත්තලම වයඹ පළාත පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය 49,517
බදුල්ල ඌව පළාත බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 46,625
කෙසෙල්වත්ත බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 45,877
මාතර දකුණු පළාත මාතර දිස්ත්‍රික්කය 45,445
වල්වෙට්ටිතුරෙයි උතුරු පළාත යාපනය දිස්ත්‍රික්කය 44,447
වැලිසර බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 41,582
මාතලේ මධ්‍යම පළාත මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 39,869
කාත්තන්කුඩි නැගෙනහිර පළාත මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය 39,283
හෝමාගම බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 38,590
කළුතර බස්නාහිර පළාත කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 38,280
මුල්ලේරියාව බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 37,339
මන්නාරම් දූපත උතුරු පළාත මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය 36,940
බේරුවල බස්නාහිර පළාත කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 34,907
රාගම බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 34,543
කඳාන බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 33,648
පානදුර බස්නාහිර පළාත කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 33,434
ජා ඇළ බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 30,760
වත්තල බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 30,086
කැළණිය බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 29,472
කුරුණෑගල වයඹ පළාත කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය 29,093
පෑළියගොඩ බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 28,981
නුවර එළිය මධ්‍යම පළාත නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය 27,449
ගම්පොල මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 26,481
අවිස්සාවේල්ල බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 25,447 [6] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2016-03-10 at the Wayback Machine
එරාවුර් නැගෙනහිර පළාත මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය 24,581
හලාවත වයඹ පළාත පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය 24,541
වැලිගම දකුණු පළාත මාතර දිස්ත්‍රික්කය 23,492
අම්බලන්ගොඩ දකුණු පළාත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය 20,950
කෑගල්ල සබරගමු පළාත කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය 18,083
අම්පාර නැගෙනහිර පළාත අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 18,048
හැටන් මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 16,790
කිලිනොච්චිය උතුරු පළාත කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය 15,126
නාවලපිටිය මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 14,685
බළන්ගොඩ සබරගමු පළාත රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 12,688
හම්බන්තොට දකුණු පළාත හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 12,002
මොණරාගල ඌව පළාත මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය 10,633
තංගල්ල දකුණු පළාත හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 10,528
හොරණ බස්නාහිර පළාත කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 197,667
ගම්පහ බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 8,485
බණ්ඩාරවෙල ඌව පළාත බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 7,971
වත්තේගම මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක 8,770
කුළියාපිටිය වයඹ පළාත කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය 7,508
මිනුවන්ගොඩ බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 7,241
හපුතලේ ඌව පළාත බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 4,979
තලවාකැලේ මධ්‍යම පළාත නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය 3,458
හාරිස්පත්තුව මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 1,690
කඩුගන්නාව මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 1,323
සීගිරිය මධ්‍යම පළාත මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 1,068
උකුවෙල මධ්‍යම පළාත මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 1,043

{|class="wikitable sortable" width="81%" style="text-align:right"

! නගර නාමය !! පළාත !!දිස්ත්‍රික්කය!! ජනගහනය !! භූමි ප්‍රමාණය (Km²) !! ජන ඝනත්වය (/km²) !! ආරම්භය !! නිල වෙබ් අඩවිය |- |align="left"|කොළඹ||බස්නාහිර පළාත||කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය||682,046||37.31|| || ||[7] |}

නගර ජනගහනය 100,000+

සංස්කරණය
නගර නාමය පළාත දිස්ත්‍රික්කය ජනගහනය භූමි ප්‍රමාණය (Km²) ජන ඝනත්වය (/km²) ආරම්භය නිල වෙබ් අඩවිය
දෙහිවල-ගල්කිස්ස බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 232,220
මොරටුව බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 202,021
මීගමුව බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 142,451
ත්‍රිකුණාමලය නැගෙනහිර පළාත ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය 131,954 7.5 [8]
කෝට්ටේ බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 125,914 17
මහනුවර මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 119,186 [9] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2019-08-19 at the Wayback Machine
කල්මුනේ නැගෙනහිර පළාත අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 103,879
වවුනියාව උතුරු පළාත වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය 101,143

නගර ජනගහනය 50,000+

සංස්කරණය
නගර නාමය පළාත දිස්ත්‍රික්කය ජනගහනය භූමි ප්‍රමාණය (Km²) ජන ඝනත්වය (/km²) ආරම්භය නිල වෙබ් අඩවිය
යාපනය උතුරු පළාත යාපනය දිස්ත්‍රික්කය 98,193 20.2 [10] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2006-12-07 at the Wayback Machine
ගාල්ල දකුණු පළාත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය 97,209
මඩකලපුව නැගෙනහිර පළාත මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය 95,489 [11] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2011-02-10 at the Wayback Machine
කටුනායක බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 90 231
බත්තරමුල්ල බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 84,200
දඹුල්ල මධ්‍යම පළාත මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 75,290
දළුගම බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 74,129
මහරගම බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 74,117
කොටිකාවත්ත බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 71,879
චාවකච්චේරි උතුරු පළාත යාපනය දිස්ත්‍රික්කය 70,273 19.4
අනුරාධපුර උතුරු මැද පළාත අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය 66,951
කොලොන්නාව බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 63,734
හැඳල බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 57,359
පේදුරු තුඩුව උතුරු පළාත යාපනය දිස්ත්‍රික්කය 51,086 11.65
ඇඹිලිපිටිය සබරගමුව පළාත රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 51,398
රත්නපුර සබරගමු පළාත රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 50,764

නගර ජනගහනය 10,000+

සංස්කරණය
නගර නාමය පළාත දිස්ත්‍රික්කය ජනගහනය භූමි ප්‍රමාණය (Km²) ජන ඝනත්වය(/km²) ආරම්භය නිල වෙබ් අඩවිය
පුත්තලම වයඹ පළාත පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය 49,517
බදුල්ල ඌව පළාත බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 46,625
කෙසෙල්වත්ත බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 45,877
මාතර දකුණු පළාත මාතර දිස්ත්‍රික්කය 45,445
වල්වෙට්ටිතුරෙයි උතුරු පළාත යාපනය දිස්ත්‍රික්කය 44,447
වැලිසර බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 41,582
මාතලේ මධ්‍යම පළාත මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 39,869
කාත්තන්කුඩි නැගෙනහිර පළාත මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය 39,283
හෝමාගම බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 38,590
කළුතර බස්නාහිර පළාත කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 38,280
මුල්ලේරියාව බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 37,339
මන්නාරම් දූපත උතුරු පළාත මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය 36,940
බේරුවල බස්නාහිර පළාත කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 34,907
රාගම බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 34,543
කඳාන බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 33,648
පානදුර බස්නාහිර පළාත කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 33,434
ජා ඇළ බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 30,760
වත්තල බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 30,086
කැළණිය බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 29,472
කුරුණෑගල වයඹ පළාත කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය 29,093
පෑළියගොඩ බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 28,981
නුවර එළිය මධ්‍යම පළාත නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය 27,449
ගම්පොල මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 26,481
අවිස්සාවේල්ල බස්නාහිර පළාත කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 25,447 [12] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2016-03-10 at the Wayback Machine
එරාවුර් නැගෙනහිර පළාත මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය 24,581
හලාවත වයඹ පළාත පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය 24,541
වැලිගම දකුණු පළාත මාතර දිස්ත්‍රික්කය 23,492
අම්බලන්ගොඩ දකුණු පළාත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය 20,950
කෑගල්ල සබරගමු පළාත කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය 18,083
අම්පාර නැගෙනහිර පළාත අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 18,048
හැටන් මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 16,790
කිලිනොච්චිය උතුරු පළාත කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය 15,126
නාවලපිටිය මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 14,685
බළන්ගොඩ සබරගමු පළාත රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 12,688
හම්බන්තොට දකුණු පළාත හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 12,002
මොණරාගල ඌව පළාත මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය 10,633
තංගල්ල දකුණු පළාත හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 10,528

නගර ජනගහනය 10,000 ට වඩා අඩු කිරීම

සංස්කරණය
නගර නාමය පළාත දිස්ත්‍රික්කය ජනගහනය භූමි ප්‍රමාණය (Km²) ජන ඝනත්වය (/km²) ආරම්භය නිල වෙබ් අඩවිය
හොරණ බස්නාහිර පළාත කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 8,649
ගම්පහ බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 8,485
බණ්ඩාරවෙල ඌව පළාත බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 7,971
වත්තේගම මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 8,770
කුළියාපිටිය වයඹ පළාත කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය 7,508
මිනුවන්ගොඩ බස්නාහිර පළාත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 7,241
හපුතලේ ඌව පළාත බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 4,979
තලවාකැලේ මධ්‍යම පළාත නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය 3,458
හාරිස්පත්තුව මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 1,690
රක්වාන සබරගමු පළාත රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 2084
කඩුගන්නාව මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 1,323
සීගිරිය මධ්‍යම පළාත මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 1,068
උකුවෙල මධ්‍යම පළාත මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 144
කරල්ලියද්ද මධ්‍යම පළාත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 130

ඡයාරූප

සංස්කරණය

මේවාත් බලන්න

සංස්කරණය

අඩවියෙන් බැහැර පිටු

සංස්කරණය