වත්තේගම (වක්‍රෝත්තිහරණය)

(වත්තේගම වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)