ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල

පහතින් දැක්වෙනුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ලැයිස්තුවකි.

දිස්ත්‍රික්කයේ නම
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
මාතර දිස්ත්‍රික්කය
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය
නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය
වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය