පිටුවේ ඉතිහාසය

5 මාර්තු 2016

27 නොවැම්බර් 2015

14 ජනවාරි 2015

12 සැප්තැම්බර් 2014

10 සැප්තැම්බර් 2014

9 සැප්තැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

8 පෙබරවාරි 2013

7 ජනවාරි 2013

25 දෙසැම්බර් 2012

6 දෙසැම්බර් 2012

3 දෙසැම්බර් 2012

2 දෙසැම්බර් 2012

28 නොවැම්බර් 2012

20 නොවැම්බර් 2012

25 ඔක්තෝබර් 2012

24 ඔක්තෝබර් 2012

18 ඔක්තෝබර් 2012

26 සැප්තැම්බර් 2012

4 සැප්තැම්බර් 2012

24 අගෝස්තු 2012

24 ජූනි 2012

9 ජූනි 2012

25 අප්‍රේල් 2012

23 අප්‍රේල් 2012

11 අප්‍රේල් 2012

5 පෙබරවාරි 2012

19 ජනවාරි 2012

7 නොවැම්බර් 2011

1 ඔක්තෝබර් 2011

21 අගෝස්තු 2011

13 අගෝස්තු 2011

7 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

1 ජූලි 2011

20 ජූනි 2011

17 ජූනි 2011

31 මැයි 2011

4 අප්‍රේල් 2011

9 මාර්තු 2011

26 පෙබරවාරි 2011

1 පෙබරවාරි 2011

20 ජනවාරි 2011

6 දෙසැම්බර් 2010

14 නොවැම්බර් 2010

10 නොවැම්බර් 2010

24 ඔක්තෝබර් 2010

23 මැයි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ලියෝ_ටෝල්ස්ටෝයි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි