සිංහල විකිපීඩියාවේ පළමු ? රෝබෝ සාදරයෙන් පිලිගනිමු !

Removing "felidae" Tag සංස්කරණය

"This article has been translated from the English wikipedia by felidae, http://www.felidae.lk. The translated article has been reviewed by a panel of experts to ensure accuracy and quality. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia."

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:31, 1 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Activities සංස්කරණය

To Remove felidae Bottom Tag සංස්කරණය
  • $ python replace.py -nocase -start:! -regex "\"This article has been translated from the English wikipedia by felidae, http://www\.felidae\.lk\. The translated article has been reviewed by a panel of experts to ensure accuracy and quality\. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka \(ICTA\), http://www\.icta\.lk\. Support and access to rural communities provided by Practical Action \(formerly ITDG\), http://practicalaction\.org/\?id=region_south_asia\.\"" ""
-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:50, 7 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Adding NeedToAddCategoryy to pages without any category සංස්කරණය
  • $ python add_text.py -excepturl:"class='catlinks'>" -uncat -text:"" -except:"\{\{([Tt]emplate:|)[Cc]ategorizzare" -summary:"Bot: Adding NeedToAddCategoryy to pages without any category"
-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:51, 7 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Fixing double redirect සංස්කරණය

interwiki standardization සංස්කරණය

Fixing nterwiki Links & standardization -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:42, 26 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:BinguBot&oldid=142582" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි