පිටුවේ ඉතිහාසය

21 දෙසැම්බර් 2015

25 අප්‍රේල් 2013

7 මාර්තු 2013

11 සැප්තැම්බර් 2012

25 ජූනි 2012

19 මාර්තු 2012

22 අගෝස්තු 2011

10 ජූනි 2011

4 අප්‍රේල් 2011

26 මාර්තු 2011

17 පෙබරවාරි 2011

12 ජනවාරි 2011

25 නොවැම්බර් 2010

20 නොවැම්බර් 2010

2 නොවැම්බර් 2010

1 නොවැම්බර් 2010

12 ඔක්තෝබර් 2010

1 සැප්තැම්බර් 2010

30 අගෝස්තු 2010

15 අගෝස්තු 2010

13 අගෝස්තු 2010

30 ජූනි 2010

26 මැයි 2010

16 මාර්තු 2010

8 පෙබරවාරි 2010

3 පෙබරවාරි 2010

14 ජනවාරි 2010

6 ජනවාරි 2010

12 දෙසැම්බර් 2009

5 නොවැම්බර් 2009

24 ඔක්තෝබර් 2009

29 අගෝස්තු 2009

19 අගෝස්තු 2009

17 අගෝස්තු 2009

16 ජූලි 2009

7 ජූලි 2009

24 මැයි 2009

15 මැයි 2009

14 මැයි 2009

7 මාර්තු 2009

9 පෙබරවාරි 2009

18 ජනවාරි 2009

14 ජනවාරි 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නිදහස්_මෘදුකාංග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි