මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

6 මාර්තු 2013

5 මාර්තු 2013

4 මාර්තු 2013

3 මාර්තු 2013

2 මාර්තු 2013

1 මාර්තු 2013

28 පෙබරවාරි 2013

26 පෙබරවාරි 2013

25 පෙබරවාරි 2013

24 පෙබරවාරි 2013

23 පෙබරවාරි 2013

22 පෙබරවාරි 2013

21 පෙබරවාරි 2013

19 පෙබරවාරි 2013

13 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

30 ජනවාරි 2013

14 ජනවාරි 2013

13 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

5 ජනවාරි 2013

1 ජනවාරි 2013

30 දෙසැම්බර් 2012

29 දෙසැම්බර් 2012

28 දෙසැම්බර් 2012

25 දෙසැම්බර් 2012

22 දෙසැම්බර් 2012

21 දෙසැම්බර් 2012

20 දෙසැම්බර් 2012

17 දෙසැම්බර් 2012

16 දෙසැම්බර් 2012

15 දෙසැම්බර් 2012

14 දෙසැම්බර් 2012

11 දෙසැම්බර් 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Gerakibot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි