මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

28 ජූනි 2012

26 ජූනි 2012

12 ජූලි 2011

11 ජූලි 2011

8 ජූනි 2011

23 මාර්තු 2011

22 පෙබරවාරි 2011

18 පෙබරවාරි 2011

17 පෙබරවාරි 2011

11 පෙබරවාරි 2011

17 ජනවාරි 2011

21 දෙසැම්බර් 2010

20 දෙසැම්බර් 2010

17 දෙසැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Manubot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි