මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

21 නොවැම්බර් 2012

20 නොවැම්බර් 2012

24 සැප්තැම්බර් 2012

13 ජූලි 2012

12 ජූලි 2012

11 ජූලි 2012

21 ජූනි 2012

20 අප්‍රේල් 2012

3 අප්‍රේල් 2012

15 මාර්තු 2012

14 මාර්තු 2012

11 මාර්තු 2012

10 මාර්තු 2012

14 පෙබරවාරි 2012

11 පෙබරවාරි 2012

10 පෙබරවාරි 2012

14 ජනවාරි 2012

12 ජනවාරි 2012

14 දෙසැම්බර් 2011

3 දෙසැම්බර් 2011

2 දෙසැම්බර් 2011

20 නොවැම්බර් 2011

10 නොවැම්බර් 2011

21 ඔක්තෝබර් 2011

15 ඔක්තෝබර් 2011

14 ඔක්තෝබර් 2011

13 ඔක්තෝබර් 2011

12 ඔක්තෝබර් 2011

11 ඔක්තෝබර් 2011

15 සැප්තැම්බර් 2011

14 සැප්තැම්බර් 2011

13 සැප්තැම්බර් 2011

12 සැප්තැම්බර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

15 අගෝස්තු 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/HerculeBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි