පිටුවේ ඉතිහාසය

28 දෙසැම්බර් 2019

4 දෙසැම්බර් 2015

3 දෙසැම්බර් 2015

12 ජූලි 2015

6 ජූලි 2015

23 පෙබරවාරි 2015

19 පෙබරවාරි 2015

18 පෙබරවාරි 2015

8 නොවැම්බර් 2014

23 මාර්තු 2014

17 දෙසැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

6 ඔක්තෝබර් 2012

7 ජූලි 2012

8 ජූනි 2012

2 ජූනි 2012

1 ජූනි 2012

5 අප්‍රේල් 2012

21 මාර්තු 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

29 දෙසැම්බර් 2011

8 දෙසැම්බර් 2011

26 ඔක්තෝබර් 2011

3 ඔක්තෝබර් 2011

20 සැප්තැම්බර් 2011

2 ජූලි 2011

26 ජූනි 2011

22 මැයි 2011

3 මැයි 2011

26 පෙබරවාරි 2011

31 ජනවාරි 2011

24 ජනවාරි 2011

23 ජනවාරි 2011

22 ජනවාරි 2011

21 ජූලි 2010

24 මැයි 2010

23 මැයි 2010

25 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඉංජිනේරු_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි