මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

10 ඔක්තෝබර් 2021

1 අගෝස්තු 2021

21 මැයි 2021

17 මැයි 2021

2 මැයි 2020

26 මාර්තු 2020

26 ජූනි 2018

19 මාර්තු 2018

14 මාර්තු 2018

13 මාර්තු 2018

11 මාර්තු 2018

25 පෙබරවාරි 2018

23 පෙබරවාරි 2018

19 පෙබරවාරි 2018

10 පෙබරවාරි 2018

7 පෙබරවාරි 2018

3 පෙබරවාරි 2018

1 පෙබරවාරි 2018

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/L_Manju" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි