පිටුවේ ඉතිහාසය

13 නොවැම්බර් 2019

4 දෙසැම්බර් 2015

4 අප්‍රේල් 2014

11 මාර්තු 2013

9 පෙබරවාරි 2013

1 ඔක්තෝබර් 2012

21 අගෝස්තු 2012

30 ජූනි 2012

3 ජූනි 2012

12 මැයි 2012

13 මාර්තු 2012

10 පෙබරවාරි 2012

18 දෙසැම්බර් 2011

14 දෙසැම්බර් 2011

25 සැප්තැම්බර් 2011

30 ජූලි 2011

24 ජූලි 2011

28 මැයි 2011

13 මැයි 2011

7 අප්‍රේල් 2011

13 පෙබරවාරි 2011

4 පෙබරවාරි 2011

3 පෙබරවාරි 2011

28 ජනවාරි 2011

11 ජනවාරි 2011

1 දෙසැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

12 ජූලි 2010

24 මැයි 2010

4 මාර්තු 2010

8 පෙබරවාරි 2010

15 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පයි_(අංකය)" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි