ආයුබොවන්!
සිංහල විකියයට සාදරයෙන් පිළි ගනිමු. බිඟුවා 03:38, 27 මාර්තු 2010 (යූටීසී)[]

Portal too needs to be converted to ද්වාරයසංස්කරණය

Yes. That is also needs to be rename. Good. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:57, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)[]

Sockpuppetry and Vote-Stackingසංස්කරණය

Your account is found to be a sock puppet according to this. Before an action is taken regarding this matter I would like to hear your side of the story. Please respond ASAP. --Lee (talk) 08:43, 6 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)[]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:සබර&oldid=121967" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි