පිටුවේ ඉතිහාසය

13 මාර්තු 2018

11 මාර්තු 2013

12 දෙසැම්බර් 2012

11 දෙසැම්බර් 2012

6 දෙසැම්බර් 2012

14 අගෝස්තු 2012

4 අගෝස්තු 2012

12 අප්‍රේල් 2012

6 අප්‍රේල් 2012

26 මාර්තු 2012

10 ජනවාරි 2012

11 දෙසැම්බර් 2011

21 ජූලි 2011

3 ජූලි 2011

21 ජූනි 2011

2 මැයි 2011

3 මාර්තු 2011

26 පෙබරවාරි 2011

25 පෙබරවාරි 2011

1 පෙබරවාරි 2011

23 දෙසැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

8 නොවැම්බර් 2010

23 මැයි 2010

25 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ධනවාදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි