මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

7 නොවැම්බර් 2012

23 ඔක්තෝබර් 2012

17 අගෝස්තු 2012

3 අගෝස්තු 2012

25 ජූලි 2012

12 ජූලි 2012

9 ජූලි 2012

29 ජූනි 2012

14 ජූනි 2012

11 මැයි 2012

9 මැයි 2012

6 මැයි 2012

3 මැයි 2012

1 මැයි 2012

22 අප්‍රේල් 2012

17 අප්‍රේල් 2012

13 අප්‍රේල් 2012

12 අප්‍රේල් 2012

11 අප්‍රේල් 2012

10 අප්‍රේල් 2012

9 අප්‍රේල් 2012

8 අප්‍රේල් 2012

7 අප්‍රේල් 2012

5 අප්‍රේල් 2012

2 අප්‍රේල් 2012

1 අප්‍රේල් 2012

31 මාර්තු 2012

30 මාර්තු 2012

27 මාර්තු 2012

26 මාර්තු 2012

25 මාර්තු 2012

24 මාර්තු 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/HiW-Bot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි