පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජනවාරි 2021

9 දෙසැම්බර් 2020

13 සැප්තැම්බර් 2016

10 සැප්තැම්බර් 2016

2 අගෝස්තු 2014

5 ජූනි 2014

11 මාර්තු 2013

16 දෙසැම්බර් 2012

18 ඔක්තෝබර් 2012

18 සැප්තැම්බර් 2012

28 ජූනි 2012

16 ජූනි 2012

13 මැයි 2012

5 මාර්තු 2012

25 පෙබරවාරි 2012

31 ජනවාරි 2012

5 දෙසැම්බර් 2011

13 නොවැම්බර් 2011

6 නොවැම්බර් 2011

4 නොවැම්බර් 2011

3 නොවැම්බර් 2011

4 සැප්තැම්බර් 2011

25 අගෝස්තු 2011

4 අප්‍රේල් 2011

3 අප්‍රේල් 2011

24 මාර්තු 2011

4 මාර්තු 2011

26 පෙබරවාරි 2011

22 පෙබරවාරි 2011

28 ජනවාරි 2011

25 ජනවාරි 2011

28 දෙසැම්බර් 2010

22 දෙසැම්බර් 2010

2 ඔක්තෝබර් 2010

5 ජූනි 2010

24 මැයි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

14 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ක්‍රීඩා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි