පිටුවේ ඉතිහාසය

10 නොවැම්බර් 2020

13 මාර්තු 2017

28 ඔක්තෝබර් 2015

3 ජූනි 2014

11 මාර්තු 2013

18 පෙබරවාරි 2013

30 ජනවාරි 2013

7 දෙසැම්බර් 2012

2 දෙසැම්බර් 2012

12 අගෝස්තු 2012

14 ජූලි 2012

6 අප්‍රේල් 2012

21 මාර්තු 2012

21 පෙබරවාරි 2012

3 පෙබරවාරි 2012

26 ඔක්තෝබර් 2011

4 ඔක්තෝබර් 2011

20 සැප්තැම්බර් 2011

13 සැප්තැම්බර් 2011

12 සැප්තැම්බර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

9 සැප්තැම්බර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

1 ජූලි 2011

27 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

21 සැප්තැම්බර් 2009

16 සැප්තැම්බර් 2009

2 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සැප්තැම්බර්_11_ප්‍රහාර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි