පිටුවේ ඉතිහාසය

21 ජනවාරි 2019

16 අගෝස්තු 2016

20 දෙසැම්බර් 2013

28 ජූනි 2013

11 මාර්තු 2013

14 ජනවාරි 2013

4 දෙසැම්බර් 2012

1 දෙසැම්බර් 2012

18 නොවැම්බර් 2012

6 ඔක්තෝබර් 2012

17 ජූලි 2012

14 ජූනි 2012

11 ජූනි 2012

27 පෙබරවාරි 2012

10 නොවැම්බර් 2011

16 ඔක්තෝබර් 2011

22 සැප්තැම්බර් 2011

16 අගෝස්තු 2011

15 ජූලි 2011

22 ජූනි 2011

23 පෙබරවාරි 2011

1 සැප්තැම්බර් 2010

31 අගෝස්තු 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සගන්ධ_තෙල්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි