ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

නිපැයීමසංස්කරණය

සටහන්සංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  • Kurt Schnaubelt (1999). Advanced Aromatherapy: The Science of Essential Oil Therapy. Healing Arts Press. ISBN 0-89281-743-7. 
  • Wanda Sellar (2001). The Directory of Essential Oils (Reprint සංස්.). Essex: The C.W. Daniel Company, Ltd. ISBN 0-85207-346-1. 
  • Robert Tisserand (1995). Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-05260-3. 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සගන්ධ_තෙල්&oldid=431003" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි