දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්නවිදහන්නහකුලන්න
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

24 නොවැම්බර් 2011

23 නොවැම්බර් 2011

20 නොවැම්බර් 2011

19 නොවැම්බර් 2011

18 නොවැම්බර් 2011

17 නොවැම්බර් 2011

13 නොවැම්බර් 2011

11 නොවැම්බර් 2011

5 නොවැම්බර් 2011

26 ඔක්තෝබර් 2011

17 ඔක්තෝබර් 2011

7 ඔක්තෝබර් 2011

6 ඔක්තෝබර් 2011

5 ඔක්තෝබර් 2011

23 සැප්තැම්බර් 2011

22 සැප්තැම්බර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

17 සැප්තැම්බර් 2011

16 සැප්තැම්බර් 2011

14 සැප්තැම්බර් 2011

13 සැප්තැම්බර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

6 සැප්තැම්බර් 2011

4 සැප්තැම්බර් 2011

3 සැප්තැම්බර් 2011

2 සැප්තැම්බර් 2011

30 අගෝස්තු 2011

25 අගෝස්තු 2011

24 අගෝස්තු 2011

22 අගෝස්තු 2011

21 අගෝස්තු 2011

19 අගෝස්තු 2011

15 අගෝස්තු 2011

14 අගෝස්තු 2011

10 අගෝස්තු 2011

9 අගෝස්තු 2011

8 අගෝස්තු 2011

7 අගෝස්තු 2011

6 අගෝස්තු 2011

4 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

2 අගෝස්තු 2011

1 අගෝස්තු 2011

31 ජූලි 2011

(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Amirobot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි