මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

12 පෙබරවාරි 2013

21 නොවැම්බර් 2012

25 ඔක්තෝබර් 2012

23 ජූලි 2012

4 ජූලි 2012

3 ජූලි 2012

20 ජූනි 2012

18 ජූනි 2012

23 මැයි 2012

18 මැයි 2012

15 මැයි 2012

23 අප්‍රේල් 2012

13 අප්‍රේල් 2012

26 මාර්තු 2012

15 මාර්තු 2012

13 මාර්තු 2012

12 මාර්තු 2012

9 මාර්තු 2012

8 මාර්තු 2012

29 පෙබරවාරි 2012

17 පෙබරවාරි 2012

4 ජනවාරි 2012

14 දෙසැම්බර් 2011

10 අගෝස්තු 2011

26 ජූලි 2011

19 ජූලි 2011

15 ජූලි 2011

11 ජූලි 2011

8 ජූලි 2011

6 ජූලි 2011

5 ජූලි 2011

29 ජූනි 2011

22 ජූනි 2011

17 මාර්තු 2011

16 මාර්තු 2011

7 පෙබරවාරි 2011

29 දෙසැම්බර් 2010

24 දෙසැම්බර් 2010

17 දෙසැම්බර් 2010

16 දෙසැම්බර් 2010

13 මාර්තු 2010

6 පෙබරවාරි 2010

17 නොවැම්බර් 2009

25 අගෝස්තු 2009

19 අගෝස්තු 2009

18 අගෝස්තු 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Chobot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි