පිටුවේ ඉතිහාසය

6 දෙසැම්බර් 2018

11 මාර්තු 2013

5 දෙසැම්බර් 2012

30 ජූලි 2012

27 ජූලි 2012

23 මැයි 2012

11 අප්‍රේල් 2012

27 පෙබරවාරි 2012

1 පෙබරවාරි 2012

18 ජනවාරි 2012

28 නොවැම්බර් 2011

22 නොවැම්බර් 2011

15 ඔක්තෝබර් 2011

12 සැප්තැම්බර් 2011

27 අගෝස්තු 2011

12 ජූනි 2011

27 මැයි 2011

20 අප්‍රේල් 2011

27 මාර්තු 2011

26 පෙබරවාරි 2011

9 පෙබරවාරි 2011

8 පෙබරවාරි 2011

28 මැයි 2010

12 දෙසැම්බර් 2009

18 සැප්තැම්බර් 2009

9 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/IEEE" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි