පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

31 දෙසැම්බර් 2020

17 ජූලි 2020

31 මැයි 2014

4 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

18 ජනවාරි 2013

14 ජනවාරි 2013

10 අගෝස්තු 2012

1 අගෝස්තු 2012

25 ජූනි 2012

24 ජූනි 2012

6 ජූනි 2012

18 මැයි 2012

17 මැයි 2012

14 අප්‍රේල් 2012

9 මාර්තු 2012

22 ජනවාරි 2012

5 නොවැම්බර් 2011

29 අගෝස්තු 2011

8 අගෝස්තු 2011

6 අගෝස්තු 2011

22 ජූනි 2011

5 මාර්තු 2011

22 පෙබරවාරි 2011

12 නොවැම්බර් 2010

10 නොවැම්බර් 2010

12 මැයි 2010

13 මැයි 2009

9 මැයි 2009

14 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සවානා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි