මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

25 පෙබරවාරි 2013

24 පෙබරවාරි 2013

14 පෙබරවාරි 2013

11 පෙබරවාරි 2013

6 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

3 පෙබරවාරි 2013

24 ජනවාරි 2013

23 ජනවාරි 2013

22 ජනවාරි 2013

20 ජනවාරි 2013

18 ජනවාරි 2013

17 ජනවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

14 ජනවාරි 2013

13 ජනවාරි 2013

7 ජනවාරි 2013

28 දෙසැම්බර් 2012

21 දෙසැම්බර් 2012

20 දෙසැම්බර් 2012

18 දෙසැම්බර් 2012

17 දෙසැම්බර් 2012

13 දෙසැම්බර් 2012

10 දෙසැම්බර් 2012

8 දෙසැම්බර් 2012

7 දෙසැම්බර් 2012

29 නොවැම්බර් 2012

13 නොවැම්බර් 2012

12 නොවැම්බර් 2012

11 නොවැම්බර් 2012

7 නොවැම්බර් 2012

5 නොවැම්බර් 2012

1 නොවැම්බර් 2012

27 ඔක්තෝබර් 2012

24 ඔක්තෝබර් 2012

23 ඔක්තෝබර් 2012

22 ඔක්තෝබර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

18 ඔක්තෝබර් 2012

16 ඔක්තෝබර් 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/YFdyh-bot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි