පිටුවේ ඉතිහාසය

16 ජූනි 2019

19 ජූලි 2015

12 ජූලි 2015

23 දෙසැම්බර් 2014

14 සැප්තැම්බර් 2014

10 ජූලි 2014

9 ජූලි 2014

14 අප්‍රේල් 2014

15 මාර්තු 2013

11 මාර්තු 2013

21 පෙබරවාරි 2013

18 ජනවාරි 2013

5 දෙසැම්බර් 2012

4 දෙසැම්බර් 2012

28 නොවැම්බර් 2012

11 නොවැම්බර් 2012

24 ඔක්තෝබර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

20 සැප්තැම්බර් 2012

3 සැප්තැම්බර් 2012

16 අගෝස්තු 2012

15 ජූලි 2012

11 ජූලි 2012

24 ජූනි 2012

14 ජූනි 2012

25 මැයි 2012

27 අප්‍රේල් 2012

23 අප්‍රේල් 2012

18 අප්‍රේල් 2012

29 මාර්තු 2012

18 මාර්තු 2012

11 මාර්තු 2012

10 පෙබරවාරි 2012

29 ජනවාරි 2012

19 ජනවාරි 2012

28 දෙසැම්බර් 2011

27 දෙසැම්බර් 2011

18 දෙසැම්බර් 2011

8 දෙසැම්බර් 2011

1 දෙසැම්බර් 2011

22 නොවැම්බර් 2011

8 ඔක්තෝබර් 2011

3 ඔක්තෝබර් 2011

20 සැප්තැම්බර් 2011

6 සැප්තැම්බර් 2011

5 සැප්තැම්බර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්ලූටෝ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි