මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

15 සැප්තැම්බර් 2014

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Shrikarsan" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි