පිටුවේ ඉතිහාසය

26 සැප්තැම්බර් 2023

23 මැයි 2023

3 පෙබරවාරි 2023

21 ජනවාරි 2021

30 ජූලි 2019

29 ජූලි 2019

22 අප්‍රේල් 2019

27 මාර්තු 2014

24 නොවැම්බර් 2013

7 මාර්තු 2013

27 පෙබරවාරි 2013

20 පෙබරවාරි 2013

14 පෙබරවාරි 2013

28 නොවැම්බර් 2012

16 නොවැම්බර් 2012

1 නොවැම්බර් 2012

14 අගෝස්තු 2012

9 අගෝස්තු 2012

19 ජූනි 2012

17 අප්‍රේල් 2012

7 මාර්තු 2012

12 පෙබරවාරි 2012

29 ජනවාරි 2012

29 දෙසැම්බර් 2011

28 දෙසැම්බර් 2011

25 දෙසැම්බර් 2011

29 ඔක්තෝබර් 2011

22 ඔක්තෝබර් 2011

16 ඔක්තෝබර් 2011

28 අගෝස්තු 2011

8 ජූලි 2011

18 මැයි 2011

11 අප්‍රේල් 2011

6 අප්‍රේල් 2011

3 අප්‍රේල් 2011

1 අප්‍රේල් 2011

2 මාර්තු 2011

31 ජනවාරි 2011

9 ජනවාරි 2011

19 නොවැම්බර් 2010

2 නොවැම්බර් 2010

30 අගෝස්තු 2010

19 අගෝස්තු 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කෘෂිකර්මය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි