පිටුවේ ඉතිහාසය

3 දෙසැම්බර් 2016

7 ජනවාරි 2015

11 මාර්තු 2013

24 පෙබරවාරි 2013

23 දෙසැම්බර් 2012

21 දෙසැම්බර් 2012

13 නොවැම්බර් 2012

19 ජූනි 2012

26 මැයි 2012

9 මැයි 2012

8 පෙබරවාරි 2012

7 පෙබරවාරි 2012

26 ජනවාරි 2012

22 ජනවාරි 2012

3 දෙසැම්බර් 2011

9 නොවැම්බර් 2011

16 අප්‍රේල් 2011

2 අප්‍රේල් 2011

18 නොවැම්බර් 2010

5 ඔක්තෝබර් 2010

23 ජූලි 2010

24 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

14 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සඟරා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි