මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

3 ජනවාරි 2013

2 ජනවාරි 2013

1 සැප්තැම්බර් 2012

30 අගෝස්තු 2012

8 අගෝස්තු 2012

5 අගෝස්තු 2012

26 ජූලි 2012

6 මැයි 2012

5 මැයි 2012

24 අප්‍රේල් 2012

25 පෙබරවාරි 2012

23 පෙබරවාරි 2012

16 පෙබරවාරි 2012

6 පෙබරවාරි 2012

9 ජනවාරි 2012

4 ජනවාරි 2012

21 දෙසැම්බර් 2011

17 දෙසැම්බර් 2011

19 නොවැම්බර් 2011

15 නොවැම්බර් 2011

12 නොවැම්බර් 2011

11 නොවැම්බර් 2011

9 නොවැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

4 නොවැම්බර් 2011

29 ඔක්තෝබර් 2011

28 ඔක්තෝබර් 2011

10 ඔක්තෝබර් 2011

2 ඔක්තෝබර් 2011

30 සැප්තැම්බර් 2011

15 සැප්තැම්බර් 2011

10 සැප්තැම්බර් 2011

6 සැප්තැම්බර් 2011

5 සැප්තැම්බර් 2011

4 සැප්තැම්බර් 2011

6 මැයි 2011

27 අප්‍රේල් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Robbot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි