විකිපීඩියා:Categories for discussion

Administrator instructions

XFD backlog
V දෝෂය: අනීතික වේලාව දෝෂය: අනීතික වේලාව දෝෂය: අනීතික වේලාව මැයි Total
CfD Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp 'මැයි 2024'. Lua දෝෂය in Module:XfD_old at line 17: bad argument #1 to 'gmatch' (string expected, got nil).
TfD Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp 'මැයි 2024'. Lua දෝෂය in Module:XfD_old at line 17: bad argument #1 to 'gmatch' (string expected, got nil).
MfD Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp 'මැයි 2024'. 1
FfD Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp 'මැයි 2024'. Lua දෝෂය in Module:XfD_old at line 17: bad argument #1 to 'gmatch' (string expected, got nil).
RfD 0 0 0 0 Lua දෝෂය in Module:XfD_old/AfD_and_MfD at line 69: attempt to index local 'dayContent' (a nil value).
AfD Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp 'මැයි 2024'. 0

Categories for discussion (CfD) is the central venue for discussing specific proposals to delete, merge, rename or split categories and stub types in accordance with the guidelines for categorization, category naming and stub articles.

For detailed instructions about using CfD, see "How to use CfD" below. Briefly, nominations are handled through one of two processes:

  1. Speedy renaming and merging, for uncontroversial proposals that meet specified criteria—see "Speedy renaming and merging" below.
  2. Full discussion, for all other proposals. Discussions typically remain open for at least seven days and are closed once a rough consensus has formed or no objections to the nomination are raised.

Except in uncontroversial cases such as reverting vandalism, do not amend or depopulate a category once it has been nominated at CfD as this hampers other editors' efforts to evaluate a category and participate in the discussion.

When a category is renamed or merged with another category, in limited circumstances it may be helpful to leave an instance of the {{Category redirect|...}} template on the category's former page. See "Redirecting categories" below for more information.

Wikipedia:Move review can be used to contest the outcome of a CfD request that is limited in scope to renaming, as long as all steps are followed. If a discussion on the request closer's talk page does not resolve an issue, then a move review will evaluate the close of a CfD move discussion to determine whether or not the close was reasonable and consistent with the spirit and intent of common practice, policies, and guidelines. CfDs involving deletion should be reviewed at Wikipedia:Deletion review.

CfD is intended only for specific proposals to delete, merge, rename or split categories or stub types. For general discussion about how to improve the category system, use other appropriate venues such as Wikipedia talk:Categorization, Wikipedia talk:WikiProject Categories, and any relevant WikiProjects' talk pages.

Current discussions සංස්කරණය

Add a new entry

විකිපීඩියා:Categories for discussion/Awaiting closure

See also the list of individual discussions awaiting closure here and the list of full open discussions awaiting closure here.

විකිපීඩියා:Categories for discussion/How-to විකිපීඩියා:Categories for discussion/Speedy

Empty categories awaiting deletion සංස්කරණය

The categories listed below have been identified as empty using {{db-catempty}}, and will be speedily deleted after 7 days unless populated. (Note: Due to technical limitations, all contents of the category may not be displayed; view the category directly to see all contents.)

Empty categories awaiting deletion ප්‍රවර්ගය සොයාගත නොහැකි විය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Categories_for_discussion&oldid=598037" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි