විකිපීඩියා:XfD today

This page transcludes (or when this is not feasible, links to) all of the deletion debates opened today on the English-language Wikipedia, including articles, categories, templates, and others, as a convenience to XfD-watchers. Please note that because this material is transcluded, watchlisting this page will not provide you with watchlist updates about deletions; WP:DELT works best as a browser bookmark checked regularly.


Speedy deletion candidatesසංස්කරණය

The category is at Category:Candidates for speedy deletion.

Articlesසංස්කරණය

විකිපීඩියා:Articles for deletion/Log/2022 ඔක්තෝබර් 1

Filesසංස්කරණය

Possibly unfree filesසංස්කරණය

විකිපීඩියා:Possibly unfree files/2022 ඔක්තෝබර් 1

Files for deletionසංස්කරණය

විකිපීඩියා:Files for deletion/2022 ඔක්තෝබර් 1

Categoriesසංස්කරණය

විකිපීඩියා:Categories for discussion/Log/2022 ඔක්තෝබර් 1

Redirectsසංස්කරණය

විකිපීඩියා:Redirects for discussion/Log/2022 ඔක්තෝබර් 1

Templatesසංස්කරණය

විකිපීඩියා:Templates for discussion/Log/2022 ඔක්තෝබර් 1

Stub typesසංස්කරණය

විකිපීඩියා:Stub types for deletion/Log/2022/ඔක්තෝබර්/1

Miscellany (WikiProjects, user pages, etc.)සංස්කරණය

Wikipedia:Miscellany for deletion#2022-10-01

Deletion reviewසංස්කරණය

විකිපීඩියා:Deletion review/Log/2022 ඔක්තෝබර් 1

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:XfD_today&oldid=173116" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි