විකිපීඩියා:Fringe theories/Noticeboard

Welcome to the fringe theories noticeboard
This page is for discussing possible fringe theories. Post here to seek advice on whether a particular topic is fringe or mainstream, whether there may be problematic promotion of fringe theories, or whether undue weight is being given to fringe theories.
  • Discussions related to fringe theories may also be posted here, with an emphasis on material that can be useful for creating new articles or improving existing articles that relate to fringe theories.
  • The purpose of this board is not to remove any mention of fringe theories, but rather to ensure that neutrality and accuracy are maintained.
  • Familiarize yourself with the fringe theories guideline before reporting issues here.
  • To aid in promoting constructive dialogue with advocates of a fringe theory, {{talk fringe|fringe theory name}} may be added to the top of the corresponding talk page.
Sections older than 20 days archived by Lowercase sigmabot III.
If you mention specific editors, please notify them. You may use {{subst:ftn-notice}} to do so.

Search this noticeboard & archives

Additional notes:

  • If your question regards whether material constitutes original research or original synthesis, please use the no original research noticeboard instead.
  • Discussion of fringe theories will depend entirely on their notability and reliable coverage in popular media. Above all, fringe theories should never be presented as fact.
  • Volunteers: To mark a discussion resolved, place {{Resolved|Your reason here ~~~~}} at the top of the section.
To start a new request, enter the name of the relevant article below:සංරක්‍ෂිත ලේඛණ
ලේඛනාගාරයක් තවම නැත. (තනන්න)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Fringe_theories/Noticeboard&oldid=570647" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි