විකිපීඩියා:Requests for page protection

Requests for page protection

This page is for requesting that a page, image or template be fully protected, create protected (salted), semi-protected, move-protected, or unprotected. Please read up on the protection policy. Full protection is used to stop edit warring between multiple users or to prevent vandalism to high-risk templates; semi-protection is usually used only to prevent IP and new user vandalism (see the rough guide to semi-protection); and move protection is used to stop pagemove revert wars.

After a page has been protected, the protection is listed in the page history and logs with a short description indicating why it was protected, and the article is listed on Special:Protectedpages. Further discussion should take place on the Talk page of the article. In the case of full protection due to edit warring, admins do not revert back to specific versions of the page, except to get rid of obvious vandalism.

Instructions

If you would like to request a page to be protected or unprotected, please follow the following steps:

 1. If you are requesting unprotection, it is almost always a good idea to ask the protecting admin first before listing a page here.
 2. Add a level 4 header (i.e. ==== {{lx|Example}} ====, where "x" stands for the namespace) at the TOP of either the protection or unprotection list and place one of the templates from the table below within the header. Please make sure you have spelled the name of the article properly; a common error stems from mistaken requests for the protection of redirects, particularly capitalised ones.
 3. If you are requesting protection, place the type of request (full protection, semi-protection, move protection) and a brief reason for your request below your header.
 4. Please do not add arbitrary requests for a protection expiry time to your request, or request indefinite protection arbitrarily.
  • If there is a reason for a page to be protected for a certain amount of time, such as protecting a usertalk page until the user is unblocked, please make this clear.
  • If you are requesting indefinite semi-protection, be aware that it is only applied to articles with endemic and endless vandalism problems which multiple increasing periods of temporary semi-protection have failed to stop.
  • Note that different expiry times can now be set for edit and move-protections, so an article can, for example, be semi-edit-protected for a week and full-move-protected indefinitely.
 5. Sign your request with four tildes ~~~~ and save.
 • Note: this is not a venue for continuing an argument from elsewhere. If a request contains excessive arguing, is being used for edit-warring or content disputes, contains personal attacks or uncivil comments, or any other unrelated discussion, it will be removed from this page.
Namespace To request protection / unprotection To request protection / unprotection
of talk page
Generic {{ln|NAMESPACE|PAGE NAME}} {{lnt|NAMESPACE|PAGE NAME}}
Article {{la|ARTICLE}} {{lat|ARTICLE}}
Template {{lt|TEMPLATE}} {{ltt|TEMPLATE}}
Wikipedia {{lw|PAGE}} {{lwt|PAGE}}
User {{lu|USER}} {{lut|USER}}
Category {{lc|CATEGORY}} {{lct|CATEGORY}}
File {{lf|FILE}} {{lft|FILE}}
Portal {{lp|PORTAL}} {{lpt|PORTAL}}
Help {{lh|HELP}} {{lht|HELP}}
MediaWiki cannot be unprotected {{lmt|MESSAGE}}
Book {{lb|BOOK}} {{lbt|BOOK}}
Examples
===={{la|Example Article Name}}====
'''Semi-protect'''. High level of IP vandalism. ~~~~
===={{lt|Example Template Name}}====
'''Temporary Semi-protect'''. High level of IP vandalism. ~~~~
You can subscribe to a web feed of this page in either RSS or Atom format.

Administrator instructions


Current requests for protection සංස්කරණය

Place requests for either semi-protection, full protection, move protection, or create protection at the TOP of this section. Check here if you cannot find your request. Only recently answered requests are still listed here.

Example Article Name (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) සංස්කරණය

Semi-protect. High level of IP vandalism. එල්ලේ (talk) 21:16, 5 අප්‍රේල් 2014 (යූටීසී)[reply]

විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන සංස්කරණය

විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන ඇතුළත් පිටු (සිංහලයට පරිවර්තනය සම්පූර්ණ වූ ඒවා) ආරක්ෂණය කිරීම සුදුසුය. --Randeerjayasekara (talk) 14:11, 30 දෙසැම්බර් 2014 (යූටීසී)[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Requests_for_page_protection&oldid=324013" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි