විකිපීඩියා:WikiProject Accessibility

You are here: main page >Collaborations >WikiProjects >Accessibility

Welcome to the Accessibility WikiProject!

This project aims to make Wikipedia accessible for users with disabilities. More specifically, accessibility means that people with disabilities can perceive, understand, navigate, and interact with Wikipedia, and that they can contribute to Wikipedia. Accessibility also benefits others, including older people with changing abilities due to aging.

See also: What is accessibility?

Wikipedia needs you!
Do you have accessibility problems
in Wikipedia? Please, tell us!

Details about the WikiProject Accessibility

සංස්කරණය

The primary focus is on improving the accessibility of articles. The secondary focus is on actively assisting editors who possess disabilities or other characteristics which inhibit their ability to contribute to the encyclopedia.

The approach to make Wikipedia accessible is based on W3C's officials WCAG 2.0 and ATAG 2.0 guidelines. The guidelines provided by this accessible project are merely an attempt to reword the WCAG 2.0 into a guideline hopefully easier to understand for editors that are not familiar with accessibility nor web development.

සංස්කරණය

The related and complementary WikiProjects are

If you would be interested in being part of this group, please indicate by adding your name below.

Syntax Name Usage Associated Category
{{Accessible}} Accessible Article For use on articles that have been certified as being accessible. Category:Accessible Articles
WikiProject iconAccessibility
WikiProject iconThis article is within the scope of WikiProject Accessibility, a group of editors promoting better access for disabled or otherwise disadvantaged users. For more information, such as what you can do to help, see the main project page.
{{WikiProject Accessibility}} Project Page For use on article talk pages for articles within the project Category:WikiProject Accessibility articles
{{AccessibilityDispute}} Accessibility Dispute For use on articles where the accessibility is in question. Category:Articles with accessibility problems
Accessibility icon This user is a member of WikiProject Accessibility
{{User WPAccessibility}} Userbox Self-explanatory Category:WikiProject Accessibility participants
Fixed some accessibility problems. You can help! See Wikipedia:WikiProject Accessibility
Fixed some [[Wikipedia:Accessibility|accessibility]] problems. You can help! See [[Wikipedia:WikiProject Accessibility]] Edit log For use in edit logs when fixing accessibility problems. (Category:Accessible Articles)
Userboxes about disabilities
Disability Userboxes Wikipedians
Asperger syndrome
High-functioning autism {{User HFA}} Links
Attention-deficit hyperactivity disorder
Bipolar Disorder
Blindness {{User blind}} Links
Borderline Personality Disorder {{User borderline}} Links
Cataplexy {{User cataplexy}} Links
Color blindness {{User Colourblind}} Links
Deafness {{User Deaf}} Links
Dyslexia
Developmental dyspraxia
Dissociative identity disorder
Dysthymia {{User dysthymia}} Links
Narcolepsy {{User narcolepsy}} Links
Pervasive Developmental Disorder
Not Otherwise Specified
{{User PDD-NOS}} Links
Psychosis/Schizophrenia

External watchlist

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:WikiProject_Accessibility&oldid=262778" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි