විකිපීඩියා:යෝජිත මකාදැමීම

(විකිපීඩියා:Proposed deletion වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
See Category:Proposed deletion for the listing of all articles currently proposed for deletion. An automated summary table can be found at WP:PRODSUM.
මෙම පිටුව ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ නිල ප්‍රතිපත්තිවල සිංහල පරිවර්ථනයක් ලෙස ආරම්භ කරණලදී. ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ පරිශීලකයන් අතර මේ පිලිබඳ පුළුල් පිලිගැනීමක් ඇති අතර එහි සියළු පරිශීලකයන් පිලිපැදියයුතු සම්මතය ලෙස සැලකේ. මෙම පිටුව සංස්කරණය කරන විට, කරැණාකාර ඔබගේ සංශෝධනය පොදු එකඟත්වය මත පැවරෙනවාදැයි සහතික කරන්න. දෙගිඩියාවෙන් සිටින විට, ප්‍රථමයෙන් සාකච්ජා පිටුවෙහි සාකච්ජා කර සිටින්න.

යෝජිත මකාදැමීම යනු, වඩාත් දැඩි ඉක්මන් මකා දැමීමේඋපමානයන්ට අනුකූල නොවන මුත්, යම් ලිපියක් මකාදැමුමට සුදුසු වන බව මතභේදාකාරී නොවන ආකාරයට පිළිබිඹු කල හැකි ආකාරයකි. කිසිදු සංස්කාරකයෙක් විරුද්ධත්වය නොදක්වන්නේ නම්, නම් කෙරුණු පිටු දින හතකට පසුව මකා දමනු ලැබේ. යම් ලිපියක් මකාදැමීමට යෝජනා කල හැක්කේ එක් වරක් පමණි. මෙම ක්‍රියාවලිය නිසා මකාදැමීම සඳහා වන ලිපි (මසලි) ක්‍රියාවලිය මත බැර අඩු කෙරෙන මුත්, මසලි හි සිදුකෙරෙන සංවාදයන් මගහැරයාමක් මෙය මගින් සිදු නොවිය යුතුයි.

Proposed deletion is the way to suggest that an article is uncontroversially a deletion candidate, but that it does not meet the more stringent criteria for speedy deletion. If no editors object, nominated pages are deleted after seven days. An article may be PRODed only once. This process reduces the load on the articles for deletion (AfD) process, but should not be used to bypass discussion at AfD.

There are three steps:

 1. An article or disambiguation page is nominated when an editor carefully reviews the article and substitutes the {{proposed deletion}} tag ({{subst:proposed deletion}}).
 2. If any person objects to the deletion (usually by removing the {{proposed deletion}} tag), the proposal is aborted and may not be re-proposed.
 3. The article is first checked and then deleted by an administrator 7 days after nomination. It may be undeleted upon request.

නම යෝජනා කිරීම

සංස්කරණය

නම යෝජනා කිරීම පෙර:

 1. Consider your මකා දැමීම සඳහා හේතු and මකා දැමීම සඳහා විකල්ප, including whether or not merging the article elsewhere or making it a redirect are more appropriate than deletion.
 2. Review the article's history to confirm that it has not been recently vandalized.
 3. Confirm that the article is eligible for proposed deletion by checking that it has:
  • not previously been proposed for deletion.
  • not been undeleted.
  • not been and is not being discussed at AfD.
 4. Note that only articles, lists, and disambiguation pages may be deleted using the Proposed deletion process.[1]

නම යෝජනා කිරීම:

 1. Add the {{subst:proposed deletion|concern= reason for proposed deletion}} to the top of the main article page to nominate the article, and provide a clear and non-generic reason. To aid deletion sorting, indicating the article's general subject area or what notability guidelines it falls under is considered good practice. Make sure to provide an edit summary that clearly indicates that the article has been proposed for deletion. Do not mark the edit as minor.
 2. Consider adding an {{Old prod full}} tag to the article's talk page.[2]
 3. Consider adding the article to your watchlist.
 4. The article's creator or other significant contributors should ideally be left a message at their talk page(s) informing them of the proposed article deletion, except for cases where contributors are no longer regarded as active editors on Wikipedia. This should be done by adding the {{subst:PRODWarning|Name of Article‎}} tag, or other appropriate text. Prodding an article via Twinkle will automatically inform the article's creator.

To second a proposed deletion:

 1. Consider adding a {{Prod-2}} tag to indicate your opinion.[3]
 2. Consider adding or modifying an {{Old prod full}} tag to the article's talk page.

To object to and therefore permanently prevent a proposed deletion, remove the {{proposed deletion}} tag from the article. You are encouraged, but not required, to also:

 1. Explain why you disagree with the proposed deletion, either in the edit summary or on the talk page.
 2. Consider notifying the editors involved in the PROD by placing a {{Deprod}} tag on their user talk page.
 3. Add or modify an {{Old prod full}} tag on the article's talk page, to prevent renomination under Proposed deletion. It will then be listed at Category:Past Proposed Deletion Candidates for easy tracking.
 4. Consider improving the article to address the concerns raised.

If anyone, including the article creator, removes a {{proposed deletion}} tag from an article, do not replace it, even if the tag was apparently removed in bad faith. This excludes removals that are clearly not an objection to deletion, such as page blanking or obvious vandalism. If you still believe that the article needs to be deleted, or that the article should be deleted but with discussion, list it on Wikipedia:Articles for deletion.[4]

If the article has already been deleted, please go to Requests for undeletion.

Before deletion, administrators should check the article, its history, and deletion log to confirm that:

 1. The {{proposed deletion}} tag has been in place continuously for at least 7 days
 2. No objections have been raised on the talk page.
 3. The article is eligible for proposed deletion: the page is not a redirect, never previously proposed for deletion, never undeleted, and never discussed at AfD.

If you decide to delete the article, provide an informative deletion reason, such as that given by the nominator or editor who clarified the nominator's reason – not just "expired prod". Once the article is deleted, the reason for the {{proposed deletion}} can only be seen by administrators. If you are using an automated script, make sure it leaves an adequate message. To ensure independent judgment, an article should not be deleted by the same person who added the {{proposed deletion}} tag.

If you decide not to delete the article, consider editing it to deal with the concerns raised, or nominating the article for deletion on AfD. You should document that it has been contested with an {{Old prod full}} on the article's Talk page.

A new sticky prod process was established on April 3, 2010, requiring all biographies of living people (BLP) created after March 18, 2010 to have at least one reliable source that supports a statement about the subject, or it can be proposed for deletion. The prod tag may not be removed until such a source is added, and if none is forthcoming within ten days the article may be deleted. This does not affect the regular prod process, which may still be used on BLPs, including BLPs from which the sticky prod has been legitimately removed.

 1. ^ Deletion of other pages, including redirects, should be proposed at the appropriate deletion page or tagged for speedy deletion, if applicable.
 2. ^ Category:Past Proposed Deletion Candidates lists articles that have previously been proposed for deletion.
 3. ^ Category:Proposed deletion-endorsed lists articles proposed for deletion by multiple editors.
 4. ^
  • The addition of an AfD tag is equivalent to contesting the proposed deletion. An article flagged for both proposed deletion and AfD should be dealt with at AfD, and the {{proposed deletion}} tag should be removed.
  • When tagging a proposed deletion candidate for speedy deletion, the proposed deletion tag should be left in place in case the speedy deletion is rejected. A rejected speedy candidate is still eligible for proposed deletion, but a rejected AfD candidate is not. The {{proposed deletion}} tag may be restored if replaced with a speedy deletion tag.
  • Any article deleted via this process and then recreated is not subject to speedy deletion under criterion G4, as recreation is a way of contesting the proposed deletion.
See also Alternative outlets | Undeletion policy | Deletion guidelines for administrators
AfD Precedents | Archived delete discussions | Policy consensus discussions